Millaisia työllisyystoimia hallitus on kaavaillut?

11 helmikuuta 2022 hallitus päätti monenlaisista työllisyystoimista, joihin tutustutaan lähemmin tässä artikkelissa. Toimien avulla on tarkoitus vahvistaa maamme julkista taloutta, mutta monelle peruskuluttajalle koittaa toimien myötä entistä tiukemmat ajat. Miten käy pätkätöitä tekeville ja miten jatkossa suhtaudutaan henkilöihin, jotka opiskelevat työttömyysturvalla? Lue ajankohtainen työllisyystoimia käsittelevä artikkelimme ja ota selvää! 

Pätkätyöläisten ansioturva

Monet pätkätöitä tekevät joutuvat jatkossa uusien työllisyystoimien myötä taloudellisesti entistä ahtaammalle, sillä monien kohdalla leikataan heidän ansioturvaansa. Jatkossa se saako henkilö ansiosidonnaista päivärahaa vai ei, riippuu hänen ansaitsemastaan palkasta eikä hänen tekemiensä työtuntien määrästä. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin pätkätöissä käyvien ansiosidonnainen joutuu leikkuriin. Samalla kuitenkin yhä useampi saattaa saada ansiosidonnaista. Työllisyysvaikutusta ajatellaan syntyvän, kun yhä useampien henkilöiden on laskennallisesti entistä kannattavampaa ottaa vastaan lisätyötä, kun heidän työttömyysturvansa pienenee. Tätä työllistämiskeinoa kutsutaan työttömyysturvan euroistamiseksi ja sen avulla pyritään säästämään 54 miljoonaa julkisen talouden varoja. Samalla pyritään työllistämään 1 500 henkilöä aiempaa enemmän.

Miten tämä sitten eroaa aiempaan tilanteeseen verrattuna? Tällä hetkellä ansiopäivärahan saadakseen eli työssäoloehdon täyttääkseen on täytynyt työskennellä ainakin 18 tuntia per viikko vähintään 26 viikkoa, jotka sijoittuvat 28 kuukautta kestävälle tarkastelujaksolle. Jatkossa tarkastelujakso on edelleenkin 28 kuukautta, mutta ansiosidonnaisen ansaitakseen henkilön tulee ansaita ainakin kuutena kuukautena enemmän kuin 844 €. Puolikkaan kuukauden voi kerätä, jos on ansainnut 422 – 843 €. 

Miten käy työttömyysturvalla opiskeleville?

Jatkossa sellaisia henkilöitä, jotka opiskelevat työttömyysturvalla, patistetaan hakemaan työtä. Tällä toimella toivotaan saavan julkisen talouden kassaan säästöä 41 miljoonaa euroa. Samalla toivotaan työllistettävän 1 100 henkilöä aiempaa enemmän. Vaikka henkilö opiskelisikin työttömyysturvalla niin sanottuja omaehtoisena opiskelijana, tulee hänen silti uudistusten myötä lähtökohtaisesti hakea kuukaudessa neljää eri työpaikkaa. Muussa tapauksessa hänen työttömyysturvansa maksaminen saatetaan katkaista.